| خبریں اردو | संस्कृत समाचारः मुख्य पृष्ठ | English | संपर्क करें | साइट मेप
FaceBook Twitter You Tube

iǨx ɽ

iǨx ɹ - 2013

+OV nJ

Vxɴɮ

  06 13 20 27

  07 14 21 28

1 08 15 22 29

v

2 09 16 23 30

3 10 17 24 31

G

4 11 18 25  

ɇx

5 12 19 26  

ɺEҪ +EɄ

25 ɱn-=x-xɤ
26 Mhij nɺ

BSUE +EɄ

01 xɴɴɹ nɺ

14

E GƇi/{Mɱ
18 Mְ M˴n˺ɽ V E Vx nɺ
21 Eɱh E ɽn nɺ

ɮ

. 3 10 17 24

. 4 11 18 25

  5 12 19 26

v

  6 13 20 27

  7 14 21

 28.

G

1 8 15 22 .

ɇx

2 9 16 23 .

ɺEҪ +EɄ

*25

i nɺ Vɪxi

BSUE +EɄ

15 ɺi {Sɨ
16 n xɮɪh Vɪxi
* EMɮ B ={-EMɮ E ɪ ɽ U^ xɽ *


S

.31 3 10 17 24

. 4 11 18 25

  5 12 19 26

v

  6 13 20 27

  7 14 21 28

G

1 8 15 22 29

ɇx

2 09 16 23 30

ɺEҪ +EɄ

10 ɽɇɴɮɇj
27
29 Mb ɪb

BSUE +EɄ

02 b. nx ɽ E Vx nɺ
07 ɽ̹ nxn ɮi E Vx nɺ
20 ҮMx +iҤ< E ɇnx nɺ
26 (䇱E nx)
27 < nV

+|

  7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

v

3 10 17 24  

4 11 18 25  

G

5 12 19 26  

ɇx

6 13 20 27  
ɺEҪ +EɄ
01+ E E ̹E Jɤn
11 Mc {c/Si Sn
14* b. +bE Vɪxi/J
19 ɨ xɴɨ
 23 ɽɴҮ Vɪxi
* EMɮ B ={-EMɮ E ɪ ɽ U^ xɽ *
+ EMɮ B ={-EMɮ E ɪ ɽ U^ *

BSUE +EɄ

06 Ci i E Vɪxi
11 ɽi Viɤ Vɪxi
13 Ʉ
15 xɹnV Vɪxi
24 ]Eɮ Vɪxi


<

  5 12 19 26

  6 13 20 27

  7 14 21 28

v

1 8 15 22 29.

2 9 16 23 30.

G

3 10 17 24 31

ɇx

4 11 18 25 .

ɺEҪ +EɄ

25 r {hɨ

BSUE +EɄ

06 x Vɪxi
13 {ɮ֮ɨ Vɪxi/+Iɪ iiҪ
15 ESɪ Vɪxi
24 Vɮi + E Vx nɺ

Vx

30 2 9 16 23

. 3 10 17 24

. 4 11 18 25

v

  5 12 19 26

  6 13 20 27

G

  7 14 21 28

ɇx

1 8 15 22 29

BSUE +EɄ

11 Ujɺɱ Vɪxi/ɽɮh |i{ Vɪxi
17 ɽ Vɪxi
21 c ɽn {Vx 
24 ҮMx nMǴi E ɇnx nɺ
25 ɤ-B-ɮi


Vֱ<

  7 14 21 28

1. 8 15 22 29

2. 9 16 23 30

v

3. 10 17 24 31

4. 11 18 25  

G

5 12 19 26  

ɇx

6 13 20 27  

BSUE +EɄ

10 l j
05 Mְ {hɨ

+Mɺi

. 4 11 18 25

  5 12 19 26

  6 13 20 27

v

  7 14 21 28

1 8 15 22 29

G

2 9 16 23 30

ɇx

3 10 17 24 31
ɺEҪ +EɄ
09 <n-=-j
15 iji nɺ
21 Iɤvx
28 Vxɹ]
BSUE +EɄ
02 Vɨi-=-n
07 Vɨi-=-n/ <n-=-i® (E `E {ڴ E nɺ)
13 M亴ɨ iֱɺnɺ Vɪxi/nMnɺ ` Vɪxi


iɨɮ

1. 8 15 22 29

2. 9 16 23 30

3 10 17 24  

v

4 11 18 25  

5 12 19 26  

G

6 13 20 27  

ɇx

7 14 21 28  

ɺEҪ +EɄ

30+

E E +vǴ̹E Jɤn
+ Eɱ EMɮ B ={-EMɮ E ɪ ɽ U^ *
BSUE +EɄ
09 Mh Sil
12 xɴJ<
16 +hɨ
17 ɅE Vɪxi
18 V E ɽ il Pxl ɽ E ɇnx nɺ/+xi Sin

+C]ɮ

  6 13 20 27

 

7 14 21 28

1. 8 15 22 29

v

2. 9 16 23 30

3. 10 17 24 31

G

4. 11 18 25  

ɇx

5 12 19 26  
ɺEҪ +EɄ
02 Mv Vɪxi

13

nɽ (Vɪnɨ)
16* <nVVֽ
18 ɽ̹ αE Vɪxi
* EMɮ B ={-EMɮ E ɪ ɽ U^ xɽ *

BSUE +EɄ

03 |hxl Vɪxi
04 ɴLJ{i I +ɴɺ
05 +Oɺx Vɪxi
12 nɽ (ɽ+])
14 <n-=-+n (<nVVֽ E `E {ڴ E nɺ)
18 ɽɮV +Vɨg n Vɪxi/]ESn V ɽɮV E ɨɇv =iɴ
22 E Sl {ɴ/MnҮ-B-J֨


xɴɨɮ

. 3 10 17 24

. 4 11 18 25

  5 12 19 26

v

  6 13 20 27

  7 14 21 28

G

1 8 15 22 29

ɇx

2 09 16 23 30

ɺEҪ +EɄ

03 n{ɴɱ
14
17 MְxxE Vɪxi

BSUE +EɄ

02 n{ɴɱ (nIh ɮiҪ)
04 n{ɴɱ E nɮ nx
05 <nV
09 Mɴx ɽjɤɽ Vɪxi
13 -B-+֮/xɨn Vɪxi
15 ɮ b Vɪxi
16 ZɱEɮ Vɪxi

nɨɮ

1. 8 15 22 29

2. 9 16 23 30

3. 10 17 24 31

v

4. 11 18 25  

5 12 19 26  

G

6 13 20 27  

ɇx

7 14 21 28  
ɺEҪ +EɄ
25 Gɨɺ-b

BSUE +EɄ

09 i Vxiɮh iɮh Vɪxi
16 nkjɪ Vɪxi
18 Mְ Pɺnɺ Vɪxi
31 ɱxl V Vɪxi


{U {޹`

J {޹`

English Site

Copyright 2006 Department of Public Relations. All rights reserved, Disclaimer, Privacy Policy
Site Designed and Maintained by CRISP, Bhopal, (M.P.) INDIA