द्वयो: मण्डलयो: नवीना: मेडिकल महाविद्यालया: उद्घाटिष्यन्ते

भोपाल : शनिवार, मार्च 21, 2020, 20:29 IST

भारतं शासनस्य स्वास्थ्यम् एवं परिवारं कल्याणं मंत्रालयेन प्रदेशस्य द्वयो: मण्डलयो: नवीना: मेडिकल महाविद्यालया: उद्घाटनस्य अनुमति: प्रदानं कृतवान्। केन्द्रीयं सहायता योजनायां स्वीकृतं एते महाविद्यालया: खरगोनं मण्डलस्य महेश्वर सिंगरौली क्षेत्रयो: उद्घाटिष्यन्ते।

मेडिकल महाविद्यालयानां स्थापनायां 650 कोटे: व्ययं भविष्यति। अस्मिन् भारतं शासनस्य चत्वारिंशत् प्रतिशतं योगदानं भविष्यन्ति।

-